[Archiwalny] Nowe Brzesko, woj. małopolskie - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Paweł Grzybowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12 grudnia 2013 roku o godzinie 12.30 w sali nr C-107 Sądu Rejonowego w dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Wydział I Cywilny, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Brzesko, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych.

 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 203.000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę 152.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 20.300,00 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Po rozpoczęciu przetargu wadium nie będzie przyjmowane.

Przystępujący do licytacji może złożyć rękojmię również na rachunek bankowy komornika w Banku Polska Kasa Opieki SA nr 61124047191111001031320129. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 25 listopada 2013 roku w godz. 10:00 - 10:30 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w dniach 26 i 29 listopada 2013 roku w godz. 8:00 - 14:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym                                    

dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Paweł Grzybowski

31-564 Kraków                                                                                                                                           

al. Pokoju 81/24 telefon: (12) 686 00 62

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/106236

Numer oferty: L/93/N/11/13
Region:
  • małopolskie
Cena: 152.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka