[Archiwalny] Nowy Drzewicz, gm. Wiskitki, woj. mazowieckie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński (tel. 46 854-20-33, e-mail: zyrardow.biezunski@komornik.pl) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 5 maja 2015r. o godz. 15:35 w budynku Sądu Rejonowego w Żyrardowie mającego siedzibę przy Al. Partyzantów 3, w sali nr 104, odbędzie się  pierwsza licytacja:   nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Drzewicz, gm. Wiskitki, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie; dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. W skład nieruchomości wchodzi działka nr ewid. 110 o pow.1,67ha stanowiąca grunty rolne.

Suma oszacowania wynosi 95 112,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 71 334,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 511,20zł. Rękojmię można uiścić w gotówce lub na konto komornika: nr 37 10501924 1000 0090 6542 7982. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Żyrardowie: odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński (tel. 46 854-20-33, e-mail: zyrardow.biezunski@komornik.pl)

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/209855

Numer oferty: L/104/N/04/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 71.334,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka