[Archiwalny] Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Rubinowa - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-09-2014r. o godz. 13:50w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 odbędzie się  pierwsza  licytacja  nieruchomości  stanowiącej  działkę nr ew. 256/20  o powierzchni 1827 m.kw., przeznaczonej  w  planie zagospodarowania  przestrzennego  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Rubinowa. Trzciany gmina Jabłonna, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 128 000,00zl,zaś cena wywołania jest  równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi 96 000,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 800,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika : Bank Zachodni WBK SA 7 O. w Warszawie 48 10901841 0000 0001 0714 2786.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul.Sobieskiego 47 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.I) przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek Kancelaria Komornicza ul. C.K. Norwida 2 C, 05-120 Legionowo tel.: 22 7848388 email: legionowo@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/161287

Numer oferty: L/84/N/09/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 96.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka