[Archiwalny] Nowy Kurzeszyn, woj. łódzkie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

 

Z informacji uzyskanych od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Pawła Pazdyga Kancelaria Komornicza w Rawie Mazowieckiej (Sygn. akt KM 195/13) wynika, iż: w dniu 19.09.2014r., o godz. 12.00,

w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach, VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny

z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Krakowskiej 22B,

odbędzie się I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

zgodnie z poniższym wykazem 

L.p.

Nazwa nieruchomości

Ilość

Wartość (w zł) szacunkowa

jednostkowa

Wartość (w zł) szacunkowa

łączna

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość objęta księgą wieczystą KW poł. w Nowym Kurzeszynie, powiat rawski, składająca się z działki nr 217/10 o pow. 1,819 ha, oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Maz. symbolem 1P (teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów), budynkami: magazynowym (chłodni), produkcyjnym, socjalno-biurowym, technicznym, spedycji, portierni będących w trakcie budowy i w różnym stopniu jej zaawansowania.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą KW poł. w Nowym Kurzeszynie, powiat rawski, składająca się z działki nr 217/7 o pow. 0,1935 ha, oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Maz. symbolem 50.40.KG i 1P (droga główna i teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów), będąca własnością Gminy Rawa Maz.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą KW poł. w Nowym Kurzeszynie, powiat rawski, składająca się z działek nr 217/8 o pow. 0,1040 ha i nr 217/11 o pow. 0,0702 ha, oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Maz. symbolem 50.27.KG i 1P (ulica dojazdowa i teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów), niezabudowana, obciążona służebnością drogi koniecznej i służebnością przesyłu.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 411 450,0

brutto

 

 

 

 

 

 

80 350,00 brutto

 

 

 

 

 

72 350,00 brutto

21 411 450,00

brutto

 

 

 

 

 

 

80 350,00 brutto

 

 

 

 

 

72 350,00 brutto

 

Telefon kontaktowy do Komornika: (46) 814 39 19,

www.pawel.pazdyga.komornicy.net.pl, e-mail: rawa.mazowiecka@komornik.pl

Adres Kancelarii Komorniczej: 96-200 Rawa Maz., ul. Konstytucji 3 Maja 9B

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę odpowiednio:

1)                21 411 450,00 zł brutto,

2)                80 350,00 zł brutto,

3)                72 350,00 zł brutto.

Rękojmia wynosi odpowiednio:

1)                2 141 145,00 zł,

2)                8 035,00 zł,

3)                7 235,00 zł.

Ceną wywołania w pierwszej licytacji jest ¾ sumy oszacowania brutto tj. odpowiednio:

1)       16 058 587,50 zł,

2)                60 262,50 zł,

3)                54 262,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce, książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do postanowienia sądu o utracie rękojmi, bądź przelewem na konto Komornika: 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, najpóźniej do chwili otwarcia przetargu.

Nieruchomość można oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed licytacją, nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do licytacji winni przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny

Numer oferty: L/105/N/08/14
Region:
  • łódzkie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny