[Archiwalny] NOwy Sącz, woj. małopolskie, ul. RYnek - budynek mieszkalno-usługowy, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Artur Kłonica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13.10.2015 r. o godz. 13:40 w sali nr 116 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa, stanowiąca zabudowaną budynkiem mieszkalno - usługowym (wielolokalowym), wykonanym w technologii murowanej, działka ew. nr . 44 w obr. 29, o pow. 0,1154ha; przy ul. Rynek (Pijarska 22 i Romanowskiego 1 ) w miejscowości Nowy Sącz. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 7 065 734,00 zł + 8% VAT. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 5 299 300,50 zł + 8% VAT.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. kwotę: 706 573,40 zł + 8% VAT

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajdują się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Artur Kłonica 33-300 Nowy Sącz ul. Romanowskiego 4/12 nowy, sącz 3 @.komornik, pl  tel.: 018 4407699 mail: nowy.sacz3@komornik.pl

 

Numer oferty: L/40/N/09/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 5.299.300,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom