[Archiwalny] Łódź, budynek produkcyjno-usługowy, I licytacja

Opis

Z informacji uzyskanych od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamila Pietrasika (Sygn. akt KM 2291/08) wynika, iż w dniu 12.12.2013 r. o godz.09.00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, przy ul. Kopcińskiego 56 w sali nr 4,  odbędzie się
PIERWSZA  LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

zgodnie z poniższym wykazem

L.p.

Nazwa nieruchomości

Suma oszacowania (zł)

Cena wywołania (zł)

1.
   

Nieruchomość gruntowa położona w Łodzi przy ul. Stokowskiej Janosika, 92-104 Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, zabudowana budynkami produkcyjno-usługowymi z częścią biurową i mieszkalną, działki o numerach 266/1 oraz 267.

891.700,00

668.775,00

Adres Kancelarii Komorniczej: 93-177 Łódź, ul. Gen. Dąbrowskiego Jarosława 17/21, tel. (042) 256 87 84, (42) 630 76 01/46, fax. (042) 292 99 77, e-mail: kamilpietrasik@komornik.pl, www.komornik.lodzwidzew.pl, tel. kom. 603-448-400

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 89.170,00 zł. Rękojmię można uiścić na konto Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Łodzi 28 1130 1163 0014 7129 0490 0001,

bądź na konto Komornika: ING Bank Śląski SA O. Regionalny w Łodzi 89 1050 1461 1000 0022 7488 4713

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym w/w nieruchomości można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa przy ul. Kopcińskiego 56.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Numer oferty: L/29/N/11/13
Region:
  • łódzkie
Cena: 668.775,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny