[Archiwalny] Łódź, os. Nowosolna, budynek restauracyjno-hotelowy, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-03-2014 r. o godz. 11:00 w sali nr IV Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, ul. Kopcińskiego 56, Łódź odbędzie się:

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: 92-701 Łódź, Nowosolna, Natolin, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą. 

Na działce nr 66 znajduje się budynek restauracyjno-hotelowy, wolnostojący, niepodpiwniczony, częściowo piętrowy. Na parterze znajduje się sala weselna, restauracja oraz zaplecze kuchenne i socjalno-sanitarne. Piętro o charakterze usługowym z pokojami dla gości oraz z pokojami biurowymi. Pokoi gościnnych jest 12, w tym dwa pokoje wykończone. W każdym z pokoi zaprojektowana jest łazienka z WC. W budynku instalacje: sieć elektryczna sieciowa, sieć wodociągowa sieciowa, kanalizacja lokalna do pięciu zbiorników bezodpływowych na terenie nieruchomości, ogrzewanie i ciepła woda z lokalnej kotłowni na gaz z sieci (piec dwufunkcyjny). Powierzchnia zabudowy budynku - 1111,40 mkw, powierzchnia użytkowa - 1122,63 mkw, kubatura brutto - 6930 mkw.

Suma   oszacowania   wynosi   3 263 000,00zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy   oszacowania   i wynosi  2 447 250,00 zł.   Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 326 300,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto Sądu-Rejonowego dła Łodzi-Widzewa:

Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Łodzi 28 11301163 0014 7129 0490 0001

albo na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. Regionalny w Łodzi 89 1050 1461 1000 0022 7488 4713

z tym zastrzeżeniem, iż wpłat można dokonywać najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu tygodnia przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa przy ul. Kopcińskiego 56 pod sygn. akt II 1 Co 8803/12.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Kamil Pietrasik

Kancelaria Komornicza, Dąbrowskiego 17, Łódź, 93-177 Łódź

tel. 42 6321657 / fax. 42 2569282

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/111476

Numer oferty: L/37/N/01/14
Region:
  • łódzkie
Cena: 2.447.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny