[Archiwalny] Łódź, ul Rojna - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-11-2013 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Aleja Kościuszki 107/109, 90-928 ŁÓDŹ, pokój B, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy Rojna, 91-142 Łódź, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródm. w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

 
Opis nieruchomości:
Przedmiotem egzekucji jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość  położony w Łodzi przy ulicy Rojnej. Dla lokalu w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta o numerze:  Lokal  znajduje się na parterze budynku. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 44,73 mkw.

Suma oszacowania wynosi 152 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 101 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 210,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Łodzi 85 10203352 0000 1402 0073 5365.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Aleja Kościuszki 107, 90-928 ŁÓDŹ.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi  Jarosław Kluczkowski  Kancelaria Komornicza, Aleja Kościuszki 89, 90-436 ŁÓDŹ tel. 426366564 / fax. 426366521

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/98304

 

Numer oferty: L/97/N/10/13
Region:
  • łódzkie
Cena: 101.400,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie