[Archiwalny] Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Dariusz Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-04-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olecku z siedzibą przy Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy 19-400 Olecko, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę.

Opis nieruchomości: - nieruchomość gruntowa położona w Olecku na działce o nr geodezyjnym 526 o powierzchni 0,1859 ha, zabudowana budynkiem użytkowym(powierzchnia zabudowy według kartoteki budynków wynosi 347,05 m2, a powierzchnia użytkowa na podstawie pomiarów wykonanych w czasie oględzin w świetle wyprawionych ścian 313,40 m2), dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 518 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 388 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS Suwałki 58935900020029085020000002.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

01.04.2015

09:00 - 09:15

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olecku

Dariusz Jankowski

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 5A, Olecko, 19-400 Olecko

tel. 875202737 / fax. 875202737

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/205663 

 

Numer oferty: L/20/N/03/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 388.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny