[Archiwalny] Olesno, woj. opolskie, ul. Małe Przedmieście - lokal mieszkalny (50,70 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnie Aleksandra Wręczycka-Miemczyk na podstawie rl. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w' dniu 23-04-2015r.r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnie mającego siedzibę przy ul. Sądowa 3 , odbędzie się druga licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, piwnicy o łącznej powierzchni 50.70 m2 i udział w nieruchomości wspólnej położonego: 46-300 Olesno, Małe Przedmieście 12, dla którego Sąd Rejonowy w Oleśnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze.

Suma oszacowania wy nosi 136 000,00zl. zaś cena wy wołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 90 666,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków- uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. w Oleśnic ( O. Centrum w Opolu ) 24 1020 3668 0000 5002 0093 7722 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt : wstępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń. jeżeli osoby tc przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotni ka. jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez .łożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nic będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnie Aleksandra Wręczycka-Miemczyk ul. Wielkie Przedmieście 26A, 46-300 OLESNO tel.: 34 3597318.

Numer oferty: L/144/N/02/15
Region:
  • opolskie
Cena: 90.666,66 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie