[Archiwalny] Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, ul. Gębika - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Janusz Grabarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-04-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 44, 10-549 Olsztyn, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Gębika Władysława 11, 10-691 Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 184 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 122 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO O Olsztyn 09102035410000530200143917.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie mieszczącym się pod adresem: ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-549 Olsztyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Janusz Grabarczyk

Kancelaria Komornicza, ul. Mickiewicza 4, Olsztyn, 10-549 Olsztyn

tel. 895273890 / fax. 895273990

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/213422

Numer oferty: L/22/N/04/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 122.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie