[Archiwalny] Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, ul. Poprzeczna - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Jacek Bohdanowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-04-2015 o godz. 12:15 pod adresem: Sąd Rejonowy w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3c/sala 405, 10-165 Olsztyn, pokój 405, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul.  Poprzeczna  1,   10-281  Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

 Opis nieruchomości:

lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, korytarza o łącznej powierzchni 39,6000 m2 wraz z udziałem w wysokości 3/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej księgą wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 161 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 107 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 120,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BPH SA 83106000760000326001575063.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Jacek Bohdanowicz

Kancelaria Komornicza, B. Linki 3 na 4, Olsztyn, 10-534 Olsztyn

tel. 895272662 6789701 / fax. 895272662

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/207208

 

Numer oferty: L/45/N/03/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 107.466,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie