[Archiwalny] Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, ul. Porzeczkowa, lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Jacek Bohdanowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-09-2015 o godz. 14:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3c/sala 405, 10-165 Olsztyn, pokój 405, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy ul. Porzeczkowa, 10-320 Olsztyn, dla której Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, korytarza, z przynależną piwnicą o łącznej powierzchni 79,79 m2 wraz z udziałem 126/1000 w częściach wspólnych budynku objętych księgą wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 206 830,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 137 886,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 683,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BPH SA 83106000760000326001575063.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa obwieszczenia: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Jacek Bohdanowicz Kancelaria Komornicza, B. Linki 3 na 4, Olsztyn, 10-534 Olsztyn tel. 895272662 896789701 895330024 / fax. 895272662

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/238296

Numer oferty: L/118/N/07/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 35.213,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie