[Archiwalny] Olszyny, woj. podlaskie - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-02-2014 o godz. 12:50 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży z siedzibą przy Polowa  1,  18-400  Łomża,  pokój  X,  odbędzie  się  druga  licytacja  nieruchomości  położonej  przy  Olszyny ,   18-421 Piątnica, dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomość składająca się z dwóch działek: - niezabudowana działka gruntu o nr 111/1 o pow. 6200m2 oraz działka nr 114/3 o pow. 26000m2 na której trwa realizacja budynku mieszkalno-gospodarczego, poł. w Olszynach gm. Piątnica. - działka nr 111/1 o pow. 0,62ha oszacowana jest na kwotę 12.220,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9.165,00zł, rękojmia w kwocie 1.222,00zł (1/10 sumy oszacowania), -działka nr 114/3 o pow. 2,62ha oszacowana jest na kwotę 430.270,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 322.702,50zł, rękojmia w kwocie 43.027,00zł (1/10 sumy oszacowania),

Suma oszacowania wynosi 442 490,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 294 993,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 249,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank SA O. w Łomży 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Łomży mieszczącym się pod adresem: Polowa 1, Łomża, 18-400 Łomża.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łomży

Krystyna Bajgus

Kancelaria Komornicza, Sadowa 2, Łomża, 18-400 Łomża

tel. 86 218 89 51 / fax. 86 218 89

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/113937

Numer oferty: L/155/N/01/14
Region:
  • podlaskie
Cena: 294.993,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka