[Archiwalny] Łosice, woj. mazowieckie, ul. Leśna - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, że w dniu 20.11.2013r. o godz. 15:15 w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach ul. B-pa Świrskiego 17, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 3645 o pow. 0,2349 ha oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dobudowanym garażem o łącznej powierzchni zabudowy 203m2 położonego w miejscowości Łosice ul. Leśna, dla którego Sąd Rejonowy w Siedlcach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Łosicach prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 292.948 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 219.711,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29.294,80 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kancelarii komornika dzień przed licytacją w gotówce lub potwierdzenie przelewu dokonanej wpłaty na konto komornika w PKO BP SA O/Siedlce nr 65 1020 4476 0000 8202 0016 8393.   

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komorniczej.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  Podstawa:

Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach

Hanna Domaszczyńska

Kancelaria Komornicza, ul. BPA I Świrskiego 43A/6

Numer oferty: L/95/N/10/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 219.711,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka