[Archiwalny] Oska Piła, woj. dolnośląskie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Grzegorz Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-08-2015 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy z siedzibą przy 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica, pokój 24, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Oska Piła, 56-513 Międzybórz, dla której prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Nieruchomości objętej: KW – działka nr 329, Am. 1, obręb: Oska Piła, jednostka ewidencyjna: Międzybórz – obszar wiejski, powiat: oleśnicki, województwo: dolnośląskie; Zakres wyceny nie obejmuje jednorocznych zasiewów. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona około 500 m od zabudowań wsi Oska Piła. Dojazd drogą gruntową w średnim stanie technicznym. Część centralna działki w dniu oględzin obsiana pietruszką. Pozostałe części działki po zbiorach i jednocześnie przed jesiennymi zabiegami agrotechnicznymi. W północnej części działki znajduje się las o powierzchni 0,22 ha. Drzewostan lasu to: gatunek panujący: olsza czarna, pojedynczo: dąb. Bonitacja drzewostanu: III klasa. Wiek drzewostanu: 60 lat. Zadrzewienie: 06. W podszycie na 40% powierzchni: bez, tarnina, jarzębina, dąb. W skład działki wchodzą grunty oznaczone w ewidencji jako: LsV – 0,22 ha; RIVa – 1,29 ha; RIVb – 0,14 ha; RV – 3,68 ha. Na mapie glebowo – rolniczej teren działki oznaczono jako: 7A ps.pl, 5A pgl.ps.i, 6Bk ps i Ls Bk pl. W sąsiedztwie przedmiotu wyceny znajdują się grunty rolne oraz od strony północnej las. Brak urządzeń podnoszących produktywność gleby. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren nieruchomości oznaczono jako: - R2 – tereny rolnicze, - ZL – tereny lasów (północna część działki o powierzchni około 0,22 ha).

Suma oszacowania wynosi 74 903,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56 177,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 490,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA III O.we Wrocławiu 45 1240 3464 1111 0010 4721 6308.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data   oględzin

Godziny   oględzin

19.08.2015

11:00 - 11:10

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Grzegorz Obrzud Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 12, Olesnica, 56-400 Oleśnica tel. 713967230 / fax. 713967230.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/219787

http://otodom.pl/sprzedaz/dzialka/oska-pila/?search%5Bfilter_float_price%3Afrom%5D=55000&search%5Bfilter_float_price%3Ato%5D=57000&search%5Bdescription%5D=1&search%5Bdist%5D=0

 

 

Numer oferty: L/14/N/07/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 56.177,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka