[Archiwalny] Ostrowiec Świętokrzyski, Folwark - budynek administracyjno-biurowy (udział), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Rafał Fronczek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-06-2015 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy Kościuszki 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, pokój 8, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Folwark Piaski 4, 27-400 Ostrowiec Św., dla której Rejonowego w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

udział w 1/2 części: działki gruntu nr ewid 17/12 o powierzchni 0,3004 ha, zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym o dwóch kondygnacjach nadziemnych i powierzchni użytkowej 216,75 m.kw. oraz parterowym budynkiem garażowo- magazynowym o powierzchni użytkowej 161,90 m.kw.

Suma oszacowania wynosi 972 930,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 648 620,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 97 293,00 zł. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika (złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 45 1020 2674 0000 2302 0003 2623.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa:obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Rafał Fronczek Kancelaria Komornicza, Wardyńskiego 15b, Ostrowiec Świętokrzyski, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 412635225 / fax. 412631298.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/223478

Numer oferty: L/198/N/05/15
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 648.620,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny