[Archiwalny] Ownice, woj. lubuskie - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Międzyrzeczu Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-08-2014 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu z siedzibą przy Kościuszki 30, 69-200 Sulęcin, pokój 13, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Ownice, 66-436 Słońsk, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sulęcinie prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 310 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 232 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 96 10901900 0000 0001 0506 3822.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:50 do godz. 13:55 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 30, 69-200 Sulęcin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu Marcin Małuszek Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 9, Sulęcin, 69-200 Sulęcin  tel. 957559090 / fax. 957559090.

 

Numer oferty: L/73/N/07/14
Region:
  • lubuskie
Cena: 232.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie