[Archiwalny] Pabianice, woj. łódzkie, ul. Wiejska - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach - Marcin Janiszewski Kancelaria Komornicza zawiadamia, że że w dniu 10 kwietnia 2014 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach, ul.Partyzancka 105/127, sala Nr VI odbędzie się

D R U G A  L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego  usytuowanego na drugiej kondygnacji (I piętro) w budynku pięciokondygnacyjnym położonym w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 9. Lokal rozkładowy składa się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki, toalety, przedpokoju o łącznej powierzchni 59,89 m2. Dla przedmiotowego lokalu Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 133.000,00 zł (sto trzydzieści trzy tysiące złotych), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 88.666,67 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i 67/100 złotych).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.300,00 zł (trzynaście tysięcy trzysta złotych).

Rękojmię należy uiścić na konto komornika: 78 1050 1461 1000 0023 5705 1768 najpóźniej na dwa dni przed licytacją.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu.

Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją, w tych też dniach można oglądać akta egzekucyjne znajdujące się w biurze komornika .

Więcej szczegółów można uzyskać w Kancelarii Komornika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym                                     

w Pabianicach - Marcin Janiszewski Kancelaria Komornicza ul. Zamkowa 19,

95-200 Pabianice tel / fax 42 214 70 04 tel. 501 705 201

pabianice.j aniszewski@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/128353

Numer oferty: L/25/N/03/14
Region:
  • łódzkie
Cena: 88.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie