[Archiwalny] Pabianice, woj. łódzkie, ul. Targowa - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Z informacji uzyskanych od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusza Kuźniak (Sygnakt KM 1833/13) wynika, iż:

w dniu 18.03.2015r., o godz. 9.00,w Sądzie Rejonowym w Pabianicach, mającym siedzibę przy ul. Partyzanckiej 105/127, p. IV, odbędzie się

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

zgodnie z poniższym wykazem

L.p.

Nazwa nieruchomości

Ilość

Wartość (w zł) szacunkowa

jednostkowa

Wartość (w zł) szacunkowa

łączna

1

 

 

3/8 niewydzielonych części nieruchomości na poł.: 95-200 Pabianice, ul. Targowa, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V WKW prowadzi KW.

Nieruchomość składa się z działki nr 73 o pow. 0,0621 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym i budynkiem garażu; brama wjazdowa drewniana, ogrodzenie od strony zachodniej z elementów betonowych prefabrykowanych, od strony północnej parkan z siatki drucianej, nasadzenia – dwa duże drzewa, kilka iglaków, trawa. Teren nieruchomości utwardzony na wjeździe płytkami chodnikowymi i na niewielkim fragmencie podwórka kostką brukową.

Budynek mieszkalny piętrowy o pow. użytk. 337,86 m2, murowany, otynkowany, kryty papą stropodach, obróbki z blachy, stolarka okienna plastikowa, stolarka drzwiowa drewniana, schody żelbetonowe obłożone lastrykiem. Budynek wyposażony instalacje: e.e., wodk.-kan., CO-gazowe indywidualne dla poszczególnych lokali. Budynek gospodarczy o pow. użytk. 59m2, piętrowy, murowany, dach kryty papą stropodach. Budynek garażu o pow. 18m2 murowany, dach kryty papą stropodach.

1

 

 

 164 000,00

 

164 000,00

Telefon kontaktowy do Komornika: (42) 211 37 89

pabianice.kuzniak@komornik.pl; www.komornik-pabianice.pl

Adres Kancelarii Komorniczej: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 3

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 164 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 123 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 16 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Pabianicach nr 52 1240 3044 1111 0010 3070 7990, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntu wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Numer oferty: L/91/N/02/15
Region:
  • łódzkie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka