[Archiwalny] Parczew, woj. lubelskie, ul. Polna - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Andrzej Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25 marca 2014 o godz. 14:00  w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim mającego siedzibę przy ul. Wyszyńskiego 5 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacjaograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 50,20 m.kw. położonego: 21-200 Parczew, ul. Polna 69, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc użytkowanego obecnie jako garderoba, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Radzyniu Podl. prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 133.800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 100.351,00 zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.380,00 złnajpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Radzyniu Podlaskim 71 12402180 1111 0000 3699 3888.

Rękojmia może być również złożona w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego orzeczenia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 5 w pokoju obsługi interesanta odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Andrzej SienkiewiczKancelaria Komornicza Kancelaria Komornika w Radzyniu 21-300 Radzyń Podlaski S. Kard. Wyszyńskiego 3A tel. (0-83) 352-26-68 e-mail: radzyn.podlaski@komomik.plwww.radzyn.podlaski.komoinik.pl 

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/124524

Numer oferty: L/156/N/02/14
Region:
  • lubelskie
Cena: 100.351,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie