[Archiwalny] Piekary śląskie, ul. Korczaka - budynek użytkowy (99 m²) , I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek zawiadamia na  podstawie art. 953 k.p.c., że w dniu 19.02.2014 o godz. 14:10 w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach sala nr 10 odbędzie się: 

PIERWSZA  LICYTACJA 

nieruchomości opisanej w księdze wieczystej  jako prawo wieczystego użytkowania gruntu, budynek i urządzenia stanowiące odrębną nieruchomość, położonej w miejscowości Piekary Śląskie przy ul. Korczaka,  Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział V Ksiąg Wieczystych - Piekary Śląskie, Brzeziny Śląskie, mapa nr 1-29 KAM, działka nr 4642/360.

Opis nieruchomości: prawo użytkowaniu wieczystego działki gruntu o pow. 7610 m2 do 05.12.2089r. wraz z prawem własności budynku warsztatowo-magazynowego o pow. użytk. 99 m2. Nieruchomość oszacowana jest na sumę: 287.000,00 zł. Cena wywołania licytacji wynosi: 215.250,00 zł ( trzy czwarte sumy oszacowania ).Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości - t. j. kwotę: 28.700,00 zł - w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać na 14 dni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym przedmiocie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek  -  Kancelaria Komornicza w Tarnowskich Górach 42-600 Tarnowskie Góry ul. Krakowska 16/1 tel. (32) 7690825 7336225-27 konto: ING Bank Śląski SA 63105013861000002225250857 www.komornik-tg.pl

Numer oferty: L/66/N/01/14
Region:
  • łódzkie
Cena: 215.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Budynek użytkowy