[Archiwalny] Piekary śląskie, ul. P.Skargi - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2015 o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z siedzibą przy Opolska 17, 42-600 NBP Katowice, pokój 21, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- lokalu mieszkalnego, położonego przy Piotra Skargi 16, 41-940 M. Piekary Śląskie, dla którego Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 115 474,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86 605,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 547,40 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. Tarnowskie Góry 66105013861000000203175708.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach

Andrzej Bąkowski

Kancelaria Komornicza, Staropolska 2, Tarnowskie Góry, 42-600 Tarnowskie Góry

tel. 032 380 15 54 / fax. 032 380 15 51

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/207906

 

Numer oferty: L/43/N/03/15
Region:
  • śląskie
Cena: 86.605,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie