[Archiwalny] Pierwsza licytacja budynku mieszkalnego przy ul. Astrów w Goleszowie woj. śląskie

OpisKomornik Sądowy przy  Sądzie Rejonowym w Cieszynie  Jacek Jarek zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że    w   dniu  30  lipca  2013 roku   o  godz.  11:00  w  Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 - sala  nr  101 odbędzie się: 

                                   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A      N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:   działka   o   pow. 916 m2  zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej  129,40 m2,  położona w miejscowości Goleszów ul. Astrów posiadająca księgę wieczystą w Wydz.Ksiąg Wieczystych.

                 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę                     403.000,00 zł
                 Cena wywoławcza  -  3/4  wartości  oszacowania         302.250,00 zł
                                               Rękojmia            -                              40.300,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kasie SR w Cieszynie rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce.
Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu : Bank Gospodarstwa Krajowego O/Katowice nr 77 1130 1091 0003 9085 3090 0001. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek
Kancelaria Komornicza w Cieszynie  (kod: 43-400)

UWAGA! Kancelaria przeniesiona na ul. Bobrecką 1 (poprzednio: ul. Rynek 13)
tel.: (0-33) 85-12-129; (0-33) 85-10-997; fax: (0-33) 85-10-324
e-mail: cieszyn2@komornik.pl; www.komornik-cieszyn.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/79384

 

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 302.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka