[Archiwalny] Pierwsza licytacja budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej w Kraśniku woj. lubelskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Rafał Wołoszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-07-2013 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku z siedzibą przy Lubelska 81, 23-200 Kraśnik, pokój III, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomość położonej przy ul.  Kolejowej,  23-200 Kraśnik, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 92 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 250,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 48 10203147 0000 8902 0074 7006.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kraśniku mieszczącym się pod adresem: Lubelska 81, 23-200 Kraśnik. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Rafał Wołoszyn

Kancelaria Komornicza, Lubelska 115, 23-200 Kraśnik tel. 81 8252627 / fax. 81 8252627

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/72579

Numer oferty:
Region:
  • lubelskie
Cena: 69.375,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka