[Archiwalny] Pierwsza licytacja budynku mieszkalnego w Legionowie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2013r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja: - nieruchomości stanowiącej działkę nr. 43/21, obręb ewidencyjny nr. 14 o powierzchni 279 m.kw. zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, w zabudowie szeregowej, w stanie surowym zamkniętym, o powierzchni użytkowej 131,10 m.kw. Nieruchomość położona jest: 05-119 Legionowo, ul. Grudzie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 301.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 225.750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30.100,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. - -1/3 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr. 43/22, obręb ewidencyjny nr. 14, o powierzchni 158 m.kw., pełniącej funkcję drogi wewnętrznej Nieruchomość położona jest: 05-119 Legionowo, ul. Grudzie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.  Suma oszacowania nieruchomości wynosi 11.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8.250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.100,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto Komornika Bank Zachodni WBK S.A. 7 O. w Warszawie nr: 48 10900 1841 0000 0001 0714 2786. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek Komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku Komornika przed rozpoczęciem licytacji. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

Podstawa: Obwieszczenie Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legionowie

Komornik Adam Wujek

ul. Norwida 2c 05-120 Legionowo

tel./fax (22) 784-83-88 kom. 501-737-747

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 225.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom