[Archiwalny] Pierwsza licytacja budynku mieszkalnego w miejscowości Kietlin gmina Radomsko woj. łódzkie

Opis

  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-06-2013 o godz. 10:10 pod adresem: Sąd Rejonowy w Radomsku Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. 1000-lecia 3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej  Kietlin  97-500 Radomsko, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 181 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 136 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 170,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Radomsku 77 89800009 2001 0081 2818 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa : obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Kancelaria Komornicza, Kościuszki 6, 97-500 Radomsko Bożena Pietras

Adres: ul. Kościuszki 6/8, 97-500 Radomsko, tel.: 044 682 33 55 ; mail: radomsko2@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/72917

 

 

Numer oferty:
Region:
  • łódzkie
Cena: 136.275,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom