[Archiwalny] Pierwsza licytacja budynku mieszkalnego w miejscowości Soboklęszcz,gmina Gąsocin woj. mazowieckie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, że w dniu 21-06-2013r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ciechanowie z siedzibą przy Mikołajczyk 5, 06-400 Ciechanów, pokój VIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy Spokojna 6, Soboklęszcz, 06-440 Gąsocin, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:

nieruchomości gruntowej składającej się z zabudowanej budynkiem mieszkalnym i godpodarczym działki nr 17/2 oraz niezabudowanych działek nr 17/4 i 17/5 o łącznej pow. 13575 m2, położonej w miejscowości Soboklęszcz, ul. Spokojna 6 06-440 Gąsocin Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ciechanowie. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenach z zabudową mieszkaniową, siedliskową, jednorodzinną.

Suma oszacowania wynosi 103 813,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 859,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 381,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 16 1240 5282 1111 0000 4889 6902.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

 

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie

Marek Wojtczak

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 1, Ciechanów, 06-400 Ciechanów

tel. 023 6729883 / fax. 023 6729883

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 77.859,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka