[Archiwalny] Pierwsza licytacja budynku mieszkalnego w Pawlikowicach gm. pabianice woj. łódzkie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach - Marcin Janiszewski Kancelaria Komornicza zawiadamia, że  w dniu 2013-04-16 o godz.11:00 w budynku SąduRejonowego w Pabianicach, ul.Partyzancka 105, sala Nr VI odbędzie się pierwsza licytacjanieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym murowanym, położonej na działkach gruntu o numerach ewidencyjnych 191/3, 191/8, 191/9 w obrębie 16 w miejscowości Pawlikowice w gminie Pabianice. Łączna powierzchnia działki wynosi 0,1831 ha. Na działce nr 191/9 posadowiony jest budynek mieszkalny dwukondygnacyjny. Budynek mieszkalny murowany, nieocieplony i nieotynkowany. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 308.800,00zł (trzysta osiem tysięcy osiemset złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 231.600,00zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30.800,00zł (trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych). Rękojmię można uiścić na konto komornika: 78 1050 1461 1000 0023 5705 1768 najpóźniej na dwa dni przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu.Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją, w tych też dniach można oglądać akta egzekucyjne.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Pabianicach - Marcin Janiszewski

Kancelaria Komornicza ul. Zamkowa 19,

95-200 Pabianice

tel / fax 42 214 70 04, tel. 501 705 201

pabianice.janiszewski@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/60834

 

Numer oferty:
Region:
  • łódzkie
Cena: 231.600,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom