[Archiwalny] Pierwsza licytacja budynku użytkowo-mieszkalnego w Nowej Rudzie woj. dolnośląskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku  Zbigniew Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  23-04-2013r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 218, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącą działkę gruntu  nr 22 i 24 o łącznej powierzchni 1440m2 zabudowaną budynkiem użytkowo - mieszkalnym o pow. 453,90m2, położonej w Nowej Rudzie przy ul. Węglowa Wola , gmina Nowa Ruda, powiat kłodzki, oznaczoną księgą wieczystą.


Suma oszacowania wynosi 254 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     191 175,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 490,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto  komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Nowej Rudzie 93 1090 2330 0000 0005 9601 5908.
Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika w Nowej Rudzie, ul. Armii Krajowej 4 operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Uwaga: Licytacja może być odwołana na skutek czynności prawnych stron.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku  Zbigniew Obrzud

UL. ARMII KRAJOWEJ 4, 57-400 NOWA RUDA

TEL.: 074 8722342

MAIL: NOWA.RUDA.PL

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/59684

Numer oferty:
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 191.175,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom