[Archiwalny] Pierwsza licytacja działki w miejscowości Laskowiec gmina Rzekuń woj. mazowieckie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 09-05-2013 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce z siedzibą przy Mazowiecka 3, 07-410 Ostrołęka, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej Laskowiec, działka nr 345/7, 07-411 Rzekuń, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych W Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Działka o pow. 0,1500ha ma kształt zbliżony do prostokąta. Nieruchomość nie jest zabudowana. Teren działki lekko zróżnicowany, wznoszący się w kierunku północnym, porośnięty trawą i drzewami, zaniedbany. Działka jest ogrodzona siatką stalową, nie jest uzbrojona. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna oraz grunty niezabudowane, w tym lasy. Brak w sąsiedztwie obiektów stanowiących zagrożenie dla środowiska naturalnego. Dostępna sieć energii elektrycznej i wodociągowa.

Suma oszacowania wynosi 68 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 860,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ostrołęce 98 10203802 0000 1602 0037 8497.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce mieszczącym się pod adresem: Mazowiecka 3, Ostrołeka, 07-410 Ostrołęka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Iwona Zacharek

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 29, Ostrołęka, 07-410 Ostrołęka

tel. 297643207 / fax. 297609353

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/56874

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 51.450,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka