[Archiwalny] Pierwsza licytacja działki nr 2373/32 w Laskach k/Warszawy

Opis

                                                                                                               

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, że w dniu 10/05/2013r. o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza mającego siedzibę przy ul. Kocjana Antoniego 3 w sali nr 1144, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości (dz. ew. nr: 2373/32), położonej: 05-080 Izabelin k. Warszawy, ul. Kampinoska, Laski, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma   oszacowania   wynosi   893 318,00zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4    sumy oszacowania i wynosi 669 988,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 89 331,80zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 26 12406074 1111 0010 4748 6189.

Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona jest przy ul. Kampinoskiej w miejscowości Laski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr: 2373/32 o powierzchni 2 250 m 2 w obrębie 0002. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne, tereny zielone a w dalszej odległości obiekty kultu religijnego, obiekty administracyjno – oświatowe (przedszkola, urzędy pocztowe - w Izabelinie), obiekty handlowo usługowe o znaczeniu lokalnym oraz pozostałe tereny zieleni miejskiej. Nieruchomość znajduje się w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Na niezabudowanej nieruchomości gruntowej znajduje się las sosnowy. Nieruchomość posiada kształt regularny. Nieruchomość powstała w wyniku podziału większej nieruchomości. Ukształtowanie terenu płaskie. Uzbrojenie nieruchomości w media, niepełne (energia elektryczna, gaz). Nieruchomość posiada zapewniony dostęp do drogi publicznej - ul. Kampinoskiej poprzez drogę wewnętrzną. Droga dojazdowa o nawierzchni szutrowej. Rejon, w którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Laski część "A", zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin nr XIX/96/99 z dnia 08/12/1999r. nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ME/RL - określonym jako teren zabudowy mieszkaniowej na działkach leśnych. Przedmiotowa działka znajduje się w sąsiedztwie strefy uciążliwości linii elektroenergetycznej 220 kV, w której dla budynków mieszkalnych należy zachować odległość poziomą 20 m licząc od osi linii do krawędzi budynku. Wszelkie zagospodarowanie terenu należy uzgodnić z zarządcą sieci. Nieruchomość zlokalizowana jest w okolicy, gdzie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza przy ul. Kocjana Antoniego 3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Obwieszczenie Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza

Marek Michalewicz

01-493 Warszawa, Wrocławska 2 A

tel. 22-4363874,fax 22-4363875 e-mail:

warszawa.zoliborz2@komornik.pl

Przyjęcia interesantów Pon. 15-18, Czw. 9-12

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/60017

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 669.988,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka