[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej w Bytomiu woj. śląskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Jacek Wiesiołek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-07-2013 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu z siedzibą przy Piekarska 1, 41-902 Bytom, pokój 230, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości , położonej przy ul. Armii Krajowej, 41-900 Bytom 1, dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 85 740,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 305,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 574,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. O.Bytom 73105012301000009068898536.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Bytomiu mieszczącym się pod adresem: Piekarska 1, Bytom, 41-902 Bytom.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Jacek Wiesiołek

Kancelaria Komornicza, Piekarska 94, Bytom, 41-902 Bytom tel. 32 2800547 / fax.

 

 

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 64.305,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie