[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej w Bydgoszczy woj. kujawsko-pomorskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-08-2013 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z siedzibą przy Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu   mieszkalnego    położonego   przy   ul. Długa 28,   85-034  Bydgoszcz,  dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.  

Suma oszacowania wynosi 240 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 180 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O. Centrum w Bydgoszczy 37 10201462 0000 7202 0022 4238.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:30 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel Kancelaria Komornicza, Gdańska 47, Bydgoszcz, 85-005 Bydgoszcz tel. 52 322 28 27 / fax. 52 322 28 27.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/77758

 

Numer oferty:
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 180.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie