[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Dworskiego w Przemyślu woj. podparpackie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-04-2013r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w Sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o pow. 91,57 m2 składającego się  z  trzech pokoi, kuchni, łazienki z toaletą i 1/2 części przedpokoju + piwnica, położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Dworskiego 4 wraz z udziałem w 9157/119967 części nieruchomości wspólnej. Przedmiotowa nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

Suma oszacowania wynosi 134 417,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 100 812,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest13 441,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 PKO BP SA I O\Przemyśl 29 10204274 2396 0000 2020 4212.  

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby  wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika przy ul. Śnigurskiego 9  w Przemyślu oraz w Sądzie Rejonowym przy ul. Mickiewicza 14 w Przemyślu, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis  z rejestru gruntów wraz  z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.  

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

Wojciech Antoni Kowalik

Kancelaria Komornicza w Przemyślu

37-700 Przemyśl, Śnigurskiego 9

tel. (016) 6757080

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/57813

Numer oferty:
Region:
  • podkarpackie
Cena: 100.812,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie