[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Formińskiego w Siedlcach woj. mazowieckie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-07-2013 o godz. 12:10 w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach z siedzibą przy Świrskiego 17, 08-110 Siedlce, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Formińskiego , 08-110 Siedlce, dla którego Sądu Rejonowego w Siedlcach prowadzi księgę wieczystą. 

- SUMA OSZACOWANIE WYNOSI 111 152,00 zł,

- CENA WYWOŁANIA JEST RÓWNA 83 364,00 zł., stanowi to 3/4 sumy oszacowania. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 115,20 zł.  RĘKOJMIĘ NALEŻY UIŚCIĆ NA KONTO KOMORNIKA: PKO BP S.A. 60 1020 4476 0000 8402 0016 8385.

Rękojmia może być również złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Janina Żebrowska

Kancelaria Komornicza, Świrskiego 43 A,Siedlce, 08-110 Siedlce tel. 256326481 / fax. 256326481

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/74150

 

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 83.364,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie