[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Jaworskiego w Konstancinie-Jeziornej woj. mazowieckie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, że: w dniu 04-07-2013r. o godz. 12:00w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 36 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego; spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego pow. użytkowej 40,50 m2, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Do lokalu przylega balkon oraz prawo korzystania z piwnicy. Lokal położony jest na trzecim piętrze budynku wielorodzinnego przy ul. Jaworskiego i znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornej. Dla w/w prawa nie jest prowadzona księga wieczysta.

Suma oszacowania wynosi 215 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 161 850,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 580,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie 79 10201026 0000 1602 0164 7536 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Piasecznie przy ul. Kościuszki 14 w informacji odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa : Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tadeusz Radecki Kancelaria Komornicza w Piasecznie 05-500 Piaseczno ul. Powstańców Warszawy 21A tel. (22) 7502073, fax: (22)7501750 e-mail: piaseczno.radecki@komornik.plwww.komornikwpiasecznie.pl

 

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 161.850,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie