[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. KOrfantego w Bytomiu woj. śląskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Maria Goraj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-08-2013 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu z siedzibą przy Piekarska 1, 41-902 Bytom, pokój 230, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy Korfantego 36,  41-902 Bytom, dla którego Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 164 153,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 114,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 415,30 zł.  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg,   przelewem ( decyduje data wpływu ) na konto komornika w ING Banku Śląskim S.A. o/Bytom nr r-ku 54105012301000002261962969; w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub gotówką.  

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość  oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Bytomiu - Sekcja d/s Cywilnych Egzekucyjnych ( pok.232 ).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Maria Goraj Kancelaria Komornicza, Moniuszki 26A, Bytom, 41-902 Bytom, tel. 32 2812459 / fax. 32 2812459

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/76485 

 

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 123.114,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie