[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Królewieckiej w Elblągu woj. warmińsko-mazurskie

Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Henryk Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-09-2013 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Płk. Dąbka 8-12, 82-300 Elbląg, pokój 128, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Królewiecka 142A, 82-300 Elbląg, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 180 660,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 495,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 066,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PeKaO SA O/Elbląg 37 1240 2265 1111 0010 3673 0109. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: Płk. Dąbka 8-12, Elbląg, 82-300 Elbląg. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Henryk Kowalczyk Kancelaria Komornicza, Hetmańska 31, Elbląg, 82-300 Elbląg tel. 55 235 51 15 / fax. 55 235 51 15

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/88085

Numer oferty:
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 135.495,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie