[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul Metalowców w Andrychowie woj. małopolskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach   Mirosława Wójcicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-09-2013 roku o godz. 8.20 w sali nr. 213 w Sądzie Rejonowym  w Wadowicach  odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Andrychów przy ul. Metalowców stanowiącej własność dłużnika, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym. Jest to  lokal mieszkalny   o pow. 51,59 m2, z przynależną piwnicą o pow. 6,59 m2   z   własnością którego związany jest udział wynoszący 5159/144285 w częściach wspólnych budynku oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej - działka nr 692/2 o pow.0,0769 ha. Lokal położony jest na II piętrze budynku wielomieszkaniowego, w dobrym stanie technicznym, wyposażony we wszystkie instalacje. Lokal składa się  z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i  korytarza, lecz nie posiada balkonu.                     
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 128.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 96.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 12.800,00 zł.

Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika: nr 83 1240 4197 1111 0010 2228 0560 Bank Pekao S.A.O/Wadowice najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika  albo najpóźniej do rozpoczęcia przetargu.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny  lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławy Wójcickiej  w Wadowicach ul. Mickiewicza 27/7 akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosława Wójcicka Kancelaria Komornicza w Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 27/7 tel./fax. 33 873-26-65.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/78834

Numer oferty:
Region:
  • małopolskie
Cena: 96.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie