[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Swoboda w Głownie woj. łódzkie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-08-2013 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu z siedzibą przy Sokołowska 6, 95-100 Zgierz, pokój VIII, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  położonego przy Swoboda 8, 95-015 Głowno, dla którego Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą.
Opis nieruchomości:
lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Głownie ul. Swoboda 8 , dla którego w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzona jest księga wieczysta.

Suma oszacowania wynosi 60 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 525,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 070,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 86 1020 3440 0000 7002 0015 9988.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada Kancelaria Komornicza, pl. Jana Pawła II 3, Zgierz, 95-100 Zgierz;042 7163657 zgierz1@komornik.PL

 

 

Numer oferty:
Region:
  • łódzkie
Cena: 45.525,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie