[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej w Raciborzu woj. śląskie

Opis

 

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Raciborzu   Rafał   Majewski   na   podstawie   art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-04-2013 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu   z   siedzibą   przy   Nowa   29,   47-400   Racibórz,   odbędzie   się  pierwsza  licytacja lokalu mieszkalnego, położonego  przy   Szkolnej  23,  47-400 Racibórz, dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 53 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 275,00.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 370,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING 80105013281000000403602683. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu

Rafał Majewski

Kancelaria Komornicza, Bukowa 1, Racibórz, 47-400 Racibórz

tel. 32 415 77 25 / fax. 32 415 77 25

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/57700

 

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 40.275,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie