[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia w Gdańsku

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Jakub Duda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-04-2013 o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z siedzibą przy ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pokój A85, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 51, 80-537 Gdańsk, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze nie urządzono.

Suma oszacowania wynosi 205 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 153 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O. Gdańsk Ogarna 60124054001111000049170579.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 10.04.2013r – 23.04.2013r w godz. 10.00-14.00 oraz przeglądać akta postępowania egzekcujnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku mieszczącym się pod adresem: ul. Piekarnicza 10, Gdańsk, 80-126 Gdańsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Jakub Duda

Kancelaria Komornicza, ul. Zielony Stok 10, Gdańsk, 80-119 Gdańsk 

tel.: 58 3223146

mail: gdansk6@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/55799

 

Numer oferty:
Region:
  • pomorskie
Cena: 153.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie