[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Radomiu woj. mazowieckie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Mirosław Siebyła zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z  art. 955 kpc, że w dniu 24 lipca 2013r. o godz. 13:15 w Sądzie Rejonowym w Radomiu przy ulicy Grzybowskiej 4/6 w VII Wydziale Cywilnym odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego  stanowiącego odrębna nieruchomość, znajdującego się w budynku nr 27 przy ulicy Żeromskiego w Radomiu, o powierzchni użytkowej 39,76 m2, składającego się z  pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Do lokalu przynależy udział do 40/1280 w częściach wspólnych oraz udział w użytkowaniu wieczystym gruntu – data końcowa użytkowania wieczystego 5 lutego 2089 r. 

Lokal posiada urządzoną księgę wieczystą  i został oszacowany na kwotę 100.000,00 zł, w tym wartość udziału w działce 9.000,00zł, wartość lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych 91.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 75.000,00 zł. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości.

Zgodnie z  art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest  złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  najpóźniejdo momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Rękojmię można uiścić także na konto Komornika: PKO BP I O/Radom 21102043170000540200878330. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. 

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją można oglądać w/w nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radomiu w Sekretariacie VII Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego  sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Mirosław Siebyła

Kancelaria Komornicza 26-600 Radom, ul. Wolność 8 lok. 8 tel. (048) 360-12-52

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 75.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie