[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ulicy Romanowskiej w Łodzi woj. łódzkie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski Kancelaria Komornicza w Łodzi na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 17 lipca 2013 r. (środa) o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, mającego siedzibę w Łodzi przy Al.Kościuszki 107/109 w sali nr B (wejście od ulicy Wólczańskiej 138), odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość  położonego w Łodzi przy ulicy Romanowskiej 55 D, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Lokal usytuowany jest na 4 kondygnacji i poddaszu użytkowym przeznaczonym na cele mieszkaniowe - wejście do lokalu możliwe z 3 piętra i kondygnacji poddasza. Lokal składa się z 5 pokoi, kuchni, 2 łazienek z WC i 2 przedpokoi oraz garderoby. Powierzchnia użytkowa lokalu według danych z ewidencji lokali wynosi 123,90 mkw, natomiast według danych z księgi wieczystej powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 130,80 mkw, z uwagi na fakt, że w księdze wieczystej do powierzchni lokalu została dodana także powierzchnia piwnicy - 6,9 mkw. 

Suma oszacowania wynosi 499.900,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 374.925,00 zł (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49.990,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych). Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe   Sądu   Rejonowego   dla   Łodzi-Śródmieścia   w   Łodzi:   BANK HANDLOWY O/Łódź  nr  53 1030 1508 0000 0008 0452 4002. Rękojmię można uiścić także na konto komornika sądowego:  PKO BP SA I O/Łódź  nr  85 1020 3352 0000 1402 0073 5365. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego (protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego) w sekretariacie II Wydziału Cywilnego - Sekcja Egzekucyjna - Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, mającego swoją siedzibę w Łodzi, przy Al. Kościuszki 107/109 pod sygnaturą II 1 Co 2908/13.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy   (dawniej Rew.I)

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Jarosław Kluczkowski

Kancelaria Komornicza w Łodzi

90-436 Łódź Al. Kościuszki 89/3

tel. (42)6366564, fax. (42)6366521  e-mail: lodz1@komornik.pl 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/73336

Numer oferty:
Region:
  • łódzkie
Cena: 374.925,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie