[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul.Zaruby w Warszawie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 24.04.2013r. o godzinie 15:00 w budynku  Sądu Rejonowego dla warszawy Mokotowa, mającego siedzibę  przy ul. Ogrodowa 51a w Sali nr 625 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego  02-796 Warszawa, Zaruby Jerzego 9, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą.

Suma   oszacowania   wynosi   1 182 600,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy oszacowania i wynosi 886 950,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 118 260,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto Komornika: Bank Millennium S.A. Millennium- Centrum Rozliczeniowe 41 11602202 0000 0001 8300 8996

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 18:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa przy ul Ogrodowa 51a odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa Aneta Jończyk sygnatura. akt KM 93/12 i inne

Adres kancelarii Komornika: ul. Ludowa 1/7 lok 19 00-780 Warszawa

Tel 22 4031033 e mail: warszawa.jonczyk@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/56942

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 886.950,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie