[Archiwalny] pierwsza licytacja dwóch lokali mieszkalnych w Krakowie przy ul. Szlak i ul. Długa

Opis

Dnia 07-10-2013r. godz. 11:30, w sali nr B-021 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie odbędzie się: I termin licytacji nieruchomości : lokal mieszkalny, położony w Krakowie przy ul. Szlak , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa -Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą . Lokal mieszkalny o pow. uzytkowej 70,62m2, połozony jest na 4 piętrze budynku mieszkalnego. Lokal składa sie z hallu, pokoju dziennego, aneksu kuchennego, łazienki, antresoli, łazienki oraz 2 pokoi. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 465.000,00 zł. (Słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100PLN) Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:trzy czwarte wartości oszacowania tj.kwotę: 348.750,00 zł. (słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt 00/100PLN) oraz nieruchomości: lokal mieszkalny, położony w Krakowie przy ul. Długa / św. Filipa, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa -Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 583.000,00 zł.( słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące 00/100PLN) Lokal o pow. użytkowej 99,70 m2 położony jest na parterze budynku oficynowego. Lokal składa sie z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:trzy czwarte wartości oszacowania tj.kwotę: 437.250,00 zł. (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100PLN). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania licytowanej nieruchomości, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi, lub na konto komornika prowadzone w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001 w terminie umożliwiającym jej zaksięgowanie przed rozpoczęciem przetargu. Nieruchomości można oglądać w dniu 26-09-2013r. przy czym lokal mieszkalny nr 20 przy ul. Szlak 4 w godz. od 13:00 do 14:00,a lokal mieszkalny nr 12A przy ul.Długa / św. Filipa  w godz.od 14:30 do 15:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście

W Krakowie Grażyna Gola

Kancelaria Komornicza

31-155 Kraków, ul. Warszawska 14/5

Tel. 12 414 38 19

www.komornik.krakow.pl

e-mail: krakow1@komornik.pl

Numer oferty:
Region:
  • małopolskie
Cena: 348750,00; 437250,00
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie