[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego w miejscowości Babsk gmina Biała Rawska woj. łódzkie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Paweł Pazdyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-04-2013 o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z siedzibą przy Krakowska , 96-200 Rawa Mazowiecka, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy Babsk ,gm. Biała Rawska, 96-200 Biała Rawska. 

Opis nieruchomości dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz. prowadzona jest księga wieczysta  stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny znajdujący się w budynku mieszkalnym w Babsku gmina Biała Rawska , o powierzchni użytkowej 51,39 m2, wraz z prawem związanym - udziałem 1/4 w prawie własności budynku i innych urządzeń nie będących w wyłącznym użytkowaniu innych właścicieli i współwłaścicieli oraz współwłasności w takiej samej części działek nr 814 i 822 objętych księgą wieczystą..

Suma oszacowania wynosi 75 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Mszczonowie O. w Rawie Mazowieckiej 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach

Paweł Pazdyga

Kancelaria Komornicza, ul. Konstytucji 3 Maja 9B, Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 814 39 19 / fax. 46 814 39 19 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/60239

 

Numer oferty:
Region:
  • łódzkie
Cena: 56.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie