[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu użytkowego w Brzegu woj.opolskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2013 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu z siedzibą przy     Chrobrego    31,  49-300  Brzeg, pokój 51, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy ul. B. Chrobrego,      49-300 Brzeg, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 184 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 138 450,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 460,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 37 1020 3668 0000 5102 0094 4132.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Brzegu mieszczącym się pod adresem: Chrobrego 31, Brzeg, 49-300 Brzeg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk Kancelaria Komornicza Ul. Chrobrego 33, Brzeg Tel. 0-77 416-27-14

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/86197

 

Numer oferty:
Region:
  • opolskie
Cena: 138.450,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Lokal użytkowy