[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu w Szczebrzeszynie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu - Andrzej Szcząchor zawiadamia na podstawie:art. 952, że w dniu 2013-08-09 o godz. 09:20 w Sądzie Rejonowym Wydział Cywilny w Zamościu odbędzie się pierwsza licytacja następujących nieruchomości . Nieruchomość opisana jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 24 o powierzchni użytkowej 62,20 m2 położona w miejscowości Szczebrzeszyn, ul. XXX-lecia PRL  i posiadającą założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu o. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 168.405,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 126.303,75-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 16.840,50-zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź dokonać wpłaty wymaganego wadium na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Zamość nr 95 1020 5356 0000 1102 0007 6711 w takim terminie aby kwota wadium wpłynęła na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika Sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Na podstawie art. 953 § 1 pkt. 5 kpc akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed wyznaczonym terminem licytacji w Sądzie Rejonowym I Wydział Cywilny w Zamościu. Obwieszczenie o licytacji wraz z elaboratem szacunkowym jest dostępne na stronie internetowej: www.zamosc1.keser.org.pl.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Andrzej Szcząchor

Kancelaria Komornicza w Zamościu

22-400 Zamość  ul. Wojska Polskiego 67

tel.: 084 6392623

Numer oferty:
Region:
  • lubelskie
Cena: 126.303,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie